Fundacja Rudek dla Życia

-

Fundacja Rudek dla Życia została ustanowiona przez fundatorów Andrzeja i Annę Rudek i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w październiku 2014r. Siedziba Fundacji mieści się przy ul. Hetmańskiej 40A w Rzeszowie.

Została ona powołana głównie w celu organizowania świadczeń rehabilitacyjnych osobom, które wymagają stałej rehabilitacji. Ich stan zdrowia wymaga ciągłego leczenia dlatego nie mogą oni oczekiwać w długiej kolejce na zabiegi refundowane ze środków NFZ, a z powodu ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej nie mogą we własnym zakresie pokryć wysokich kosztów leczenia.

Prawo do pomocy przysługuje podopiecznym Fundacji Rudek dla Życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz finansowej, są długotrwale i przewlekle chorzy, osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości netto 0,6 płacy minimalnej ogłaszanej przez MPiPS na rok złożenia wniosku. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, podzieloną przez liczbę domowników stale zamieszkujących z beneficjentem.

Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy zobowiązana jest do złożenia Zarządowi Fundacji umotywowanego wniosku o udzielenie pomocy (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania), który powinien zawierać co najmniej zwięzłe przedstawienie jej sytuacji życiowej i majątkowej uzasadniającej uzyskanie pomocy. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o uzyskanie pomocy znajdują się w Regulaminie.

Aby możliwe było realizowanie zadań statutowych Fundacji oraz pomoc jak największej liczbie osób potrzebujących niezbędne są środki finansowe. W związku z tym zwracamy się z prośbą do osób, których los potrzebujących nie jest obojętny, zarówno do osób fizycznych jak i prawnych, o wpłacanie darowizn na konto Fundacji. Każda, nawet niewielka, pomoc ma ogromne znaczenie dla wszystkich naszych podopiecznych.

Darczyńcom, Firmom oraz Instytucjom, którzy już wspierają naszą działalność serdecznie dziękujemy za pomoc. Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i wspierania działań naszej Fundacji.

Kontakt

KRS: 0000526248

Nr rachunku:
19 1140 2004 0000 3102 7538 1420
kod IBAN : PL19
SWIFT : BREX PL PW MBK

Fundacja Rudek dla Życia
Siedziba:
ul. Hetmańska 40A
35-045 Rzeszów
-tel. 17-861-10-96
e-mail: [email protected]

KRS: 0000526248

Nr rachunku:
19 1140 2004 0000 3102 7538 1420
kod IBAN : PL19
SWIFT : BREX PL PW MBK


STATUT FUNDACJI RUDEK DLA ŻYCIA     ZAPYTANIA OFERTOWE


Rehabilitacja dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich opiekunów na Podkarpaciu
szczegóły projektu
Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej
Trwa rekrutacja uczestnikow do projektu: od 03.12.2018  do 30.12.2018 szczegóły projektu