Projekt DDOM

O projekcie

Do pobrania:

Regulamin Organizacyjny
Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Nabór pacjentów ma charakter ciągły. Rozpoczyna się z datą utworzenia DDOM tj. od 01 października 2016 r. i trwa do końca I kwartału 2018 r. Kierowanie do DDOM odbywa się na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzonej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel).

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej wydaje:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), we współpracy z pielęgniarką POZ (pacjenci objęci leczeniem POZ),
  • lekarz prowadzący leczenie szpitalne (pacjenci objęci leczeniem szpitalnym).

Celem kwalifikowania pacjentów do Dziennego Domu Opieki Medycznej jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki – możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Wymagane dokumenty rekrutacyjne obejmują:

  • Skierowanie do DDOM (oryginał) – Zał. nr 1.
  • Karta oceny świadczeniobiorcy według skali Barthel (oryginał) – Zał. nr 2.
  • Formularz zgłoszeniowy - Zał. nr 3.
  • Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej, Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (oryginał) – Zał. nr 4.
  • Zgodę i zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu (oryginał) – Zał. nr 5.
  • Kopię dokumentu tożsamości potwierdzającą miejsce zamieszkania.
  • Kopię karty informacyjnej/ wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu.

Dokumentacja rekrutacyjna przyjmowana jest w pocztą tradycyjną, osobiście pod adresem Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek, ul. Marszałkowska 15, 35-215 Rzeszów
lub
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek, ul. Strażacka 12 E, 35-312 Rzeszów;
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej w formie skanu na adres [email protected] Oryginały dokumentów przesłanych skanem należy dostarczyć do biura projektu w ciągu 5 dni roboczych.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest na stronie internetowej www.rudek.com.pl, siedzibie Dziennego Domu Opieki Medycznej ul. Strażacka 12 E, 35- 312 Rzeszów, oraz w gabinecie rehabilitacyjnym na ul. Marszałkowskiej 15, 35-215 Rzeszów.

Wyniki rekrutacji

Osoby zakwalifikowane i niezakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane e-mailowo lub telefonicznie w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu pracy Komisji rekrutacyjnej.

Do pobrania:

1. Skierowanie
2. Karta oceny świadczeniobiorcy
3. Formularz zgłoszeniowy
4. Oświadczenie o braku wykluczenia
5. Oświadczenie dot. transportu
6. Deklaracja uczestnictwa
7. Oświadczenie uczestnika


REGULAMIN REKRUTACJI

Zapytania ofertowe

05.01.2018 r. Informacja o naborze na stanowisko psychologa

Załącznik nr1 i 2. Formularz oferty i oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

15.01.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

05.01.2018 r. Informacja o naborze na stanowisko psychologa

Zapytanie ofertowe dotyczące wakatu na psychologa

27.06.2017 r. Zapytanie ofertowe na catering

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych

27.06.2017 r. Informacja o wyniku postępowania – Psycholog

Informacja o wyniku postępowania

09.06.2017 r.-udzielanie świadczeń w zakresie opieki psychologicznej na potrzeby DDOM

Zapytanie ofertowe na psychologa

08.05.2017 r. Informacja o wyborze oferty na dostawę wyposażenia rehabilitacji medycznej DDOM

Informacja o wyborze oferty na dostawę wyposażenia rehabilitacji medycznej DDOM

27.04.2017 r. Zapytanie ofertowe o dostawę wyposażenia na potrzeby medyczne DDOM

Zapytanie ofertowe o dostawę wyposażenia na potrzeby medyczne DDOM

Załącznik nr 1. Formularz oferty część I i II

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

31.10.2016 r. Informacja i protokół z postępowania_Catering

Informacja

Protokół

24.10.2016 r. Informacja o wyniku postępowania – Badania ambulatoryjne

Informacja o wyniku postępowania

21.10.2016 r. Informacja oraz protokół z postępowania – świadczenie usług w charakterze lekarza specjalisty.

Informacja

Protokół

19.10.2016 r. Informacja oraz protokół z postępowania – łóżka, szafki.

Informacja

Protokół

17.10.2016 Informacja oraz protokół z postępowania – drobne wyposażenie

Informacja o wyniku postępowania

Protokół

14.10.2016 r. Informacja o wyniku postępowania – Personel

Informacja o wyniku postępowania – Personel

13.10.2016 r. Zapytanie Ofertowe – Catering

Zapytanie Ofertowe – Catering

12.10.2016 r. Zapytanie Ofertowe – Badania Ambulatoryjne

Zapytanie Ofertowe – Badania Ambulatoryjne

11.10.2016 r. Zapytanie Ofertowe – Lekarze

Zapytanie Ofertowe Lekarze

07.10.2016 r. Informacja o wyniku postępowania-sprzęt

Informacja o wyniku postępowania – sprzęt

07.10.2016 r. Zapytanie ofertowe – Drobne Wyposażenie

Zapytanie Ofertowe Drobne Wyposażenie

03.10.2016 r. Protokół z otwarcia ofert – Wyposażenie cz. II

Protokół z otwarcia ofert

30.09.2016 r. Informacja o wyniku postępowania – sprzęt

Informacja o wyniku postępowania – sprzęt

30.09.2016 r. Protokół z otwarcia ofert_Sprzęt

Protokół z otwarcia ofert-sprzęt

30.09.2016 r. Zapytanie ofertowe_Wyposażenie

Zapytanie ofertowe _Wyposażenie

29.09.2016 r. Informacja o wyniku postępowania-Wyposażanie cz. I

Informacja o wyniku postępowania

27.09.2016 r. Rozeznanie rynku – lekarz w dziedzinie geriatrii i rehabilitacji

1_Lekarz w dziedzinie rehabilitacji

2_Lekarz w dziedzinie geriatrii

27.09.2016 r. Zapytanie ofertowe – personel medyczny. Zmiana treści zapytania.

Zapytanie Ofertowe -Personel Medyczny

Informacja o zmianie

22.09.2016 r. Zapytanie ofertowe Wyposażenie cz. II – zmiana treści zapytania

Zapytania Ofertowe Wyposażenie cz. II

Informacja o zmianie

22.09.2016 r. Zapytanie ofertowe – personel medyczny

Zapytanie ofertowe personel medyczny

15.09.2016 r. Zapytania ofertowe – ponowienie

Zapytanie Ofertowe na Sprzęt cz.I z dnia 15.09.2016 r.

Zapytanie Ofertowe na Wyposażenie cz.I z dnia 15.09.2016 r.

Zapytanie Ofertowe na Wyposażenie cz.II z dnia 15.09.2016 r.

08.09.2016 r. Unieważnienie zapytań ofertowych

Unieważnienie zapytania ofertowego na Sprzęt Cz I

Unieważnienie zapytania ofertowego na Wyposażenie Cz I

Unieważnienie zapytania ofertowego na Wyposażenie Cz II

12.08.2016 r. Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe na sprzęt medyczny DDOM

Zapytania ofertowe na sprzęt medyczny DDOM – cz. 2

Zapytania ofertowe na drobne wyposażenie DDOM

Kontakt

Biuro projektu

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej RUDEK
Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek
ul. Strażacka 12 E
35-312 Rzeszów

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej RUDEK
Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek
ul. Marszałkowska 15
35-215 Rzeszów